top of page

ONZE GEMEENTE

De Sabbatviering en de verspreiding van de Adventboodschap bevorderen

Onze gemeente bestaat meer dan 25 jaar en zet zich in voor de verspreiding van de Adventboodschap in Ede en omstreken.

De Sabbatvierende ZDA gemeente Ede heeft wekelijks een bijeenkomst op sabbat.

De sabbatschool begint om 10.00 uur.

Aansluitend vindt de eredienst plaats vanaf 11.00 uur.

 

De diensten vinden plaats in het ontmoetingscentrum naast de Lutherse kerk.

Het adres is Maanderweg 27, te Ede.
 

De diensten zijn Nederlandstalig. Soms is de preek in het Engels.

In dat geval wordt altijd gezorgd voor vertaling naar het Nederlands.
 

Sabbatvierende ZDA gemeente Ede

ONZE ROEPING

Voorbereiden op Jezus' spoedige wederkomst

In een wereld die voortdurend in beweging is, vormt de Sabbat een oase van rust en toewijding. Deze dag, diep geworteld in het geloof van velen, gaat verder dan slechts een herinnering aan de schepping. Voor christenen belichaamt de Sabbat de kern van onze verlossing door Jezus Christus. Het is een tijd van reflectie, vernieuwing en gemeenschap met onze Schepper. In ons verlangen om de betekenis van de Sabbat te omarmen, onderzoeken we de rol van Jezus als Heer van de Sabbat, met waardevolle Bijbelse inzichten die ons leiden naar dieper begrip en vreugdevolle viering.

Ellen G. White, een invloedrijke christelijke auteur en medeoprichter van de Zevendedagsadventisten, benadrukte de cruciale betekenis van Jezus in relatie tot de Sabbat. Voor haar was Jezus niet enkel de schepper van het universum, maar evenzeer de Verlosser van de mensheid. Hij doorbrak de rigide regels die sommige leiders aan de Sabbat hadden toegevoegd en toonde aan dat de Sabbat bedoeld is om liefde en rust te brengen. Zijn bediening op aarde belichaamde de ware essentie van de Sabbat, waarin genade en verlossing centraal staan.

In het Evangelie naar Marcus, verklaart Jezus Zijn positie als Heer van de Sabbat:

"En Hij zei tegen hen: 'De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom is de Zoon des mensen Heer, óók van de sabbat" Marcus 2:27-28, HSV.

 

Hier openbaart Jezus Zijn autoriteit over de Sabbat en benadrukt Hij dat deze dag ten dienste staat van de mensheid. Dit vers versterkt het onweerlegbare feit dat Jezus de Heer is van de Sabbat, en dat deze dag een bron van zegen en verfrissing is voor ons allen.

 

Het belicht ook de hoop op de spoedige wederkomst van Christus, zoals voorzegd in de Bijbel. Deze verwachting van Zijn glorieuze terugkeer brengt diepte en urgentie in onze Sabbatvieringen. We koesteren de Sabbat als een tijd van voorbereiding, in afwachting van de vervulling van Zijn beloften en een teken van verbond tussen God en Zijn Volk.

In het boek Exodus legt God zelf de betekenis van de Sabbat uit: "U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt" Exodus 31:13, HSV.  De Sabbat wordt hier beschreven als een teken tussen God en Zijn volk. Het dient als een herinnering aan Zijn heiligheid en Zijn werk van heiligmaking in ons leven. Als een gemeenschap die deze waarheid omarmt, zien wij de Sabbat als een eeuwig teken van verbond tussen God en Zijn volk.

Wees welkom

Elke Sabbat komen we samen in Ede om te eren, te aanbidden en ons te verbinden met de Heer van de Sabbat. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere viering. Het is een tijd van gemeenschap, gedeeld gebed en persoonlijke groei in geloof. Het maakt niet uit of u al bekend bent met de diepgang van de Sabbat of dat u verlangt naar een dieper begrip ervan; u bent van harte welkom om met ons mee te doen.

Christus onze Leidsman

Wij zijn een onafhankelijke gemeenschap en zijn volledig onderworpen aan de heerschappij van Jezus Christus, onze Heer van de Sabbat. Wij volgen enkel Hem en onze gedeelde toewijding aan Hem vormt de kern van ons geloof en onze bijeenkomsten. 

Slotwoord

Jezus Christus is werkelijk de Heer van de Sabbat. Zijn aardse bediening onthulde de diepgaande betekenis van rust en verlossing die op deze heilige dag worden aangeboden. Zowel Ellen White's inzichten als de heldere Bijbelse ondersteuning onderstrepen dit feit. We nodigen u uit om deel te nemen aan onze gemeenschap in Ede, waar we samen de betekenis van deze dag vieren, ons geloof verdiepen, deze Waarheid uitdragen naar mensen in onze omgeving en uitzien naar Jezus spoedige wederkomst.

Sabbatvierende ZDA gemeente Ede

WAARIN WE
GELOVEN

Sabbatvierende ZDA gemeente Ede
bottom of page