top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

De Sabbat

De Sabbat werd geheiligd bij de schepping. Zoals voorgeschreven voor de mens, had het zijn oorsprong toen "de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten" - Job 38:7.


Vrede zweefde over de wereld; want de aarde was in harmonie met de hemel. God zag alles wat Hij had gemaakt, en zie, het was zeer goed; en Hij rustte in de vreugde van Zijn voltooide werk.


"In het begin was het Woord en het Woord was bij God [...] Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is" - Johannes 1:1-3

Scheppingskracht, rustdag, sabbat, vierde gebod

Omdat Hij rustte op de Sabbat, zegende God de zevende dag en heiligde die (Genesis 2:3), zette Hem apart voor een heilig gebruik. Hij gaf het aan Adam als een rustdag. Het was een herdenking van het werk van de schepping, en zo een teken van Gods kracht en Zijn liefde. De Schrift zegt: "Hij heeft Zijn wonderwerken doen gedenken", "De dingen die gemaakt zijn" verklaren "de onzichtbare dingen van Hem sinds de schepping van de wereld", "zelfs Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid" (Psalm 111:4 en Romeinen 1:20).


Alle dingen werden geschapen door de Zoon van God. "In het begin was het Woord en het Woord was bij God [...] Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is" Johannes 1:1-3.


En aangezien de Sabbat een herdenking is van het werk van de schepping, is het een teken van de liefde en kracht van Christus. De Sabbat roept onze gedachten op naar de natuur en brengt ons in gemeenschap met de Schepper. In het lied van een vogel, het zuchten van de bomen en de muziek van de zee kunnen we nog steeds Zijn stem horen, Die met Adam sprak in Eden in de koelte van de dag. En terwijl we Zijn kracht in de natuur aanschouwen, vinden we troost, want het Woord dat alle dingen schiep, is hetzelfde dat leven spreekt tot de ziel.


Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Hij "Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus" 2 Korinthe 4:6.

.

Gods wet, tien geboden, stenen tafelen, vierde gebod, Sabbatgebod, Heilige rustdag

De Sabbat was vervat in de wet die gegeven werd vanaf de berg Sinaï; maar het werd toen niet voor het eerst bekendgemaakt als een rustdag. Het volk Israël had er al kennis van voordat ze bij de Sinaï kwamen. Onderweg daarheen werd de Sabbat in acht genomen. Toen sommigen deze ontheiligden, bestrafte de Heer hen en zei: "Hoelang weigert u nog Mijn geboden en Mijn wetten in acht te nemen?" Exodus 16:28.


De Sabbat was niet slechts voor Israël, maar voor de hele wereld. Het was aan de mens bekendgemaakt in Eden, en net als de andere geboden van de Tien Geboden heeft het een onvergankelijke verplichting. Van die wet waarvan het vierde gebod deel uitmaakt, verklaart Christus: "Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is" Mattheüs 5:18. Zolang de hemel en de aarde blijven bestaan, zal de Sabbat blijven bestaan als een teken van de scheppingskracht van de Schepper. En wanneer Eden opnieuw op aarde zal bloeien, zal Gods heilige rustdag geëerd worden door allen onder de zon. "Van sabbat tot sabbat" zullen de bewoners van de verheerlijkte nieuwe aarde "om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE" Jesaja 66:23.


"Daarom is de Mensenzoon ook Heer van de Sabbat." Deze woorden zijn vol van instructie en troost. Omdat de Sabbat voor de mens gemaakt werd, is het de dag van de Heer. Het behoort aan Christus toe. Want "alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is" Johannes 1:3. Omdat Hij alle dingen maakte, maakte Hij de Sabbat. Door Hem werd het apart gezet als een herdenking van het werk van de schepping. Het wijst naar Hem als zowel de Schepper als de Heilige. Het verklaart dat Hij die alle dingen schiep in de hemel en op aarde, en door wie alle dingen bijeen worden gehouden, het hoofd is van de kerk, en dat door Zijn kracht wij met God verzoend zijn. Want sprekend over Israël zei Hij: "Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt" Ezechiël 20:12. Dan is de Sabbat een teken van Christus' kracht om ons heilig te maken. En het wordt gegeven aan allen die Christus heilig maakt. Als een teken van Zijn heiligende kracht wordt de Sabbat gegeven aan allen die door Christus deel worden van het Israël van God.


En de Heer zegt: "Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE [...]" Jesaja 58:13,14. Voor allen die de Sabbat ontvangen als een teken van Christus' scheppende en verlossende kracht, zal het een vreugde zijn. Doordat ze Christus erin zien, verheugen ze zich in Hem. De Sabbat wijst hen op de werken van de schepping als bewijs van Zijn krachtige werk in verlossing. Terwijl het de verloren vrede van Eden in herinnering brengt, getuigt het van de herstelde vrede door de Redder. En elk object in de natuur herhaalt Zijn uitnodiging, "Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" Mattheüs 11:28.


Citaat uit "De Wens der Eeuwen", blz. 281-289.


Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page