top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Overwinnend gebed

"Waak dan te allen tijde en bid [...]" Lukas 21:36, is het gebod van Christus aan Zijn discipelen. Opnieuw lezen we in het geïnspireerde Woord: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God" Filippenzen 4:6.


Blog, Overwinnend gebed, Ellen White, bidden

God heeft het onze plicht gemaakt om te bidden. De rijkdommen van het universum behoren Hem toe. Hij heeft alle tijdelijke en geestelijke schatten tot Zijn beschikking en kan in elke behoefte voorzien vanuit Zijn overvloedige volheid. Wij ontvangen onze adem van Hem; elke tijdelijke zegen die we genieten is Zijn gave. We zijn afhankelijk van Hem, niet alleen voor tijdelijke zegeningen, maar ook voor genade en kracht om ons te behoeden niet onder de macht van verleiding te vallen.

We hebben dagelijks het Brood des Levens nodig om ons geestelijke kracht en vitaliteit te geven, net zoveel als we voedsel nodig hebben om onze fysieke kracht te onderhouden en ons stevige spieren te geven. We zijn omringd door zwakheid en gebreken, twijfels en verleidingen; maar we kunnen tot Jezus komen in onze nood, en Hij zal ons niet met lege handen wegsturen.


Hij nodigt uit: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel" Mattheus 11:28-29. Dit is geen twijfelachtige, onzekere belofte, maar een positieve. Als we tot Hem komen, zullen we niet teleurgesteld worden. Toch lijken we zo onwillig om de genadige uitnodiging te aanvaarden. Wanneer we in moeilijkheden zijn, gaan we vaak hulp zoeken bij onze broeders, die niet wijzer of sterker zijn dan wijzelf; maar als we naar Jezus zouden gaan, als we onze problemen aan Hem in gebed zouden voorleggen, zouden we rust, vrede en moed vinden. De wijsheid die God geeft is onfeilbaar; Zijn kracht is voldoende voor al onze behoeften. Laten we onze lasten aan de voeten van Jezus leggen, en volgens Zijn belofte zal Hij de vermoeiende last op zich nemen en ons omringen met de armen van Zijn liefde.


"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven" Mattheus 11:28.

De reden dat we geen grotere hulp ervaren, is omdat er een gebrek is aan oprechte, vurige toewijding. Jezus berispte de Farizeeën omdat ze tot God naderden met hun mond en Hem eerden met hun lippen, terwijl hun hart ver van Hem was. "God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid" Johannes 4:24. We moeten een diep, oprecht besef hebben van onze behoeften. We moeten onze zwakheid voelen en onze afhankelijkheid van God, en tot Hem komen met berouwvolle ziel en gebroken hart. Onze verzoeken moeten in volmaakte overgave worden aangeboden; elke wens moet in harmonie worden gebracht met de wil van God, en Zijn wil moet in ons geschieden. We mogen niet bidden op een twijfelende, halfhartige manier, maar met volledige zekerheid van geloof. Wanneer we op deze manier tot Hem komen, zal Jezus naar onze gebeden luisteren en ze beantwoorden; maar als we ongerechtigheid in ons hart koesteren, als we enige geliefde zonde koesteren, kunnen we er zeker van zijn dat er geen zegen zal worden gegeven als antwoord op onze gebeden.


Geloof neemt God bij Zijn woord, met of zonder gevoel. "Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet" Hebreeën 11:1. We kunnen onze medemensen geloven, en kunnen we het woord van God niet vertrouwen? Wanneer we naar Hem gaan voor wijsheid of genade, moeten we niet naar onszelf kijken om te zien of Hij ons een speciaal gevoel heeft gegeven als een verzekering dat Hij Zijn woord heeft vervuld. Gevoel is geen criterium. Groot kwaad ontstaat wanneer christenen op gevoel afgegaan. Hoe weet ik dat Jezus mijn gebeden hoort? -- Dat weet ik door Zijn belofte. Hij zegt dat Hij de behoeftigen zal horen als ze tot Hem roepen, en ik geloof Zijn woord. Hij heeft nooit tegen het "nageslacht van Jakob" gezegd: "Zoek Mij tevergeefs"


Als we in het licht wandelen, kunnen we met heilige vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. We kunnen de beloften van God met levendig geloof presenteren en onze smeekbeden aandringen. Hoewel we zwak, dwalend en onwaardig zijn, "helpt de Geest in onze zwakheden" Maar al te vaak worden onze gebeden gevormd door kilte en terugval. Degenen die zichzelf niet verloochenen en het kruis van Christus niet opheffen, zullen de moed niet hebben om tot een God te naderen die de harten doorzoekt. We moeten leren om waakzaam te zijn in het gebed en volhardend te zijn. We moeten onszelf gewennen om door overwinnend gebed goddelijke leiding te zoeken; we moeten leren te vertrouwen op Hem van wie onze hulp komt. Onze verlangens zouden naar God moeten zijn; onze zielen zouden naar Hem moeten uitgaan, en hun houding zou altijd die van smeekbede moeten zijn.


Blog, Overwinnend gebed, Ellen White,  grote strijd

Wanneer we ons verzoek eenmaal hebben aangeboden, mogen we het niet opgeven, maar zeggen, zoals Jakob deed toen hij de hele nacht met de engel worstelde: "Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent" Genesis 32:26 en zoals Jakob zullen we overwinnen.


Er zijn velen die omgeven zijn door wolken van duisternis. Ze proberen zelf iets te doen, een groot en goed werk dat de gunst van God zal winnen en hen gelukkig zal maken, maar ze verwaarlozen het werk dat ze eigenlijk zouden moeten doen. Maar het pad van geluk is het pad van gehoorzaamheid. We zouden in geen geval onze ogen voor onze ware toestand moeten sluiten en dan losjes en algemeen bidden. Gebeden van dit soort stijgen niet hoger dan het hoofd van de bidder en brengen geen antwoord van genade, omdat ze worden ingegeven door geen enkel gevoel van noodzaak. De apostel zegt: "Onderzoek uzelf of u in het geloof bent; beproef uzelf." Onderzoek de aard van uw gedachten, plannen, humeur, woorden en daden. Vergelijk uw ervaring met de verklaringen van de Schrift en zie of u met Christus verzamelt of verstrooit. Zie of uw leven getuigt dat u in het geloof bent.


We zouden dagelijks de Schriften moeten doorzoeken; want het Woord van God is onze onfeilbare gids. We bevinden ons hier in een wereld van twijfel en scepticisme. De wet van God wordt tenietgedaan, ongeloof lijkt in de lucht die we inademen te zitten; en om al deze invloeden te weerstaan en succesvol tegen de machten der duisternis te strijden, is sterk geloof en ernstig gebed vereist. Maar te midden van al deze tegenwerkende invloeden kunnen we vol vertrouwen rusten in God. Ik las ooit over een adelaar die haar nest in de Alpen had verlaten en donkere en zware wolken lagen tussen haar en haar nest in de hoge kliffen. Ze leek verward en vloog met luide kreten eerst de ene kant op en dan de andere tegen de hangende wolken in. Plotseling, met een schrille kreet van vastberadenheid, schoot ze omhoog door de dichte wolken naar de heldere lucht erboven. De wolken bevonden zich onder haar, en ze was weer in haar bergachtige thuis. En zo kunnen wij boven de wolken van scepticisme uitstijgen en verblijven in het heldere zonlicht van Gods aanwezigheid.


Blog, Overwinnend gebed, Ellen White,

Alleen door waakzaam te zijn in het gebed en de uitoefening van levend geloof kan de christen zijn integriteit bewaren te midden van de verleidingen die Satan op hem afstuurt. Maar "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof" 1 Johannes 5:4 Spreek voortdurend tot je hart in de taal van het geloof: "Jezus heeft gezegd dat Hij mij zal ontvangen, en ik geloof Zijn woord. Ik zal Hem prijzen; ik zal Zijn naam verheerlijken." Satan zal dicht bij je zijde staan om je voor te stellen dat je geen enkele vreugde voelt. Antwoord hem: "'Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof.' Ik heb alles om blij over te zijn; want ik ben een kind van God. Ik vertrouw op Jezus. De wet van God is in mijn hart; geen van mijn stappen zal wankelen".


Gedrukt in The Bible Echo, 24 september 1894.

Recente blogposts

Alles weergeven

De Sabbat

Comments


bottom of page