top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Ware eenheid

Stelt u eens voor dat u een ogenblik krijgt om inzicht te krijgen in het hart van Jezus Christus. Een moment waarin Zijn woorden rechtstreeks tot u spreken. Dat moment is te vinden in Johannes hoofdstuk 17, een schat aan inspiratie. Ellen White moedigt ons aan om dit hoofdstuk te bestuderen.


Dit hoofdstuk, een gebed dat Jezus aan Zijn Vader richtte, werpt licht op Zijn gevoelens vlak voor Zijn beproeving in de hof van Gethsemane. Niet enkel voor Zijn discipelen, maar ook voor u en mij, zoals u kunt ontdekken in de verzen 20 en 21. De wens voor eenheid doordringt Zijn gebed, een verzoek om harmonie onder Zijn volgelingen. Dit verlangen naar eenheid wordt uitgedaagd door de duistere krachten, maar de sleutel tot het begrip ware eenheid vinden we terug in dit gebed.


"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt" Johannes 17:20-21.

Ellen White benadrukt dat deze verzen een kompas zijn voor ware eenheid. Ze onthullen wat nodig is om te bouwen aan een wereld van verbondenheid. Dus laten we samen deze uitnodiging aannemen en Johannes 17 in dit licht verkennen. Hier ligt de kern van ons streven naar eenheid, en in deze ontdekking kunnen we betekenisvolle stappen zetten in ons eigen geloof en samenzijn.


Gebed tot eenheid, samen bidden voor heiligmaking door de Heilige Geest in ons bewerkt.

Terwijl we dieper duiken in Johannes 17, wordt de essentie van eenheid steeds helderder. Deze eenheid die Jezus begeerde voor Zijn volgelingen gaat niet over het opgaan in de wereld, maar over eenheid in Christus, beschermd tegen wereldse invloeden. Dit principe wordt prachtig door Jezus verwoord: "Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze" Johannes 17:15.


Doordrenkt met heiligmaking en heiligheid vormt deze eenheid de kern van Jezus' smeekbede. Ware christelijke eenheid is onbereikbaar zonder heiligmaking. Hierin ligt een diepgaand besef van onze roeping.


Heiligmaking gaat verder, het vormt de brug naar eenheid met God. De weg naar verbondenheid met Hem én elkaar gaat hand in hand met heiligheid. Door heiligmaking weerspiegelen we Jezus' heiligheid en smeden we eenheid.


"Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig" 1 Petrus 1:15-16.

Dus de oproep tot heiligheid is gebaseerd op het feit dat God heilig is. Dit vormt een van de meest fundamentele aspecten van Gods aard. Hij is heilig. We zouden ons kunnen afvragen: Wat betekent dat precies? Ik heb God niet fysiek gezien, dus hoe moet ik dat begrijpen?


De Wet weerspiegelt Gods karakter en heiligheid. “Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goedRomeinen 7:12. Binnen haar voorschriften ligt de heilige aard van God verankerd. Daarom betekent heiligheid het in harmonie brengen van uw leven met deze Wet. Hier komt Jezus als een levend en praktisch voorbeeld voor ons naar voren. Hij kwam naar deze wereld, volledig mens en tegelijkertijd God. Zijn leven illustreert een levendige demonstratie van heiligheid te midden van een gevallen wereld.


Jezus daagde de mensen van Zijn tijd uit met de woorden: “Wie van u overtuigt Mij van zonde?” Johannes 8:46. Hij leefde in volkomen overeenstemming met de wil van Zijn Vader en gehoorzaamde Zijn geboden. Het leven van Jezus was doordrenkt van heiligheid, en daardoor dient Zijn leven als een toonbeeld van wat een heilig leven inhoudt.


Jezus leert ons over Zijn geboden en dat we apart gezet zijn van deze wereld.

De waarheid is wat Gods kinderen apart zet van deze wereld. En wat hen scheidt van deze wereld. De grote scheidende muur, of symbool, dat Gods kinderen scheidt van deze wereld in de laatste dagen is de Sabbat. Ellen White zag in een visioen dat de Sabbat de scheidingslijn zal zijn tussen Gods volk en anderen die de naam van God belijden.

Als we niet geheiligd en heilig zijn, zullen we niet een zijn en gelijkvormig zijn aan deze wereld. Als we niet geheiligd zijn dan hebben we verdeeldheid, anarchie en zullen we niet die eenheid hebben en zullen we die ook niet verkrijgen dan alleen op een manier die de antichrist heeft bedacht. Dat is door een wet die iedereen vertelt wat ze moeten doen en dan hebben we een uiterlijke eenheid. De Sabbat zal Gods kinderen bij elkaar brengen. Als we werkelijk de Sabbat houden, dan zal dat Gods kinderen samenbinden. Het vierde gebod zegt ”Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligtExodus 20:8.

Het woord heiligmaking in de Bijbel betekent apart gezet worden. Het is iets dat apart gezet is voor een heilig leven. Wanneer Jezus komt, wilt u horen bij degenen die heilig zijn? Zonder heiligmaking kunnen we God niet zien. Denkt u dat we moeten bidden en elkaar moeten aanmoedigen om een heilig leven te leiden? We moeten bij elkaar komen en elkaar aanmoedigen om een heilig leven te leiden. Ellen White zegt dat veel mensen ongelukkig zijn, omdat ze niet heilig zijn. Wanneer u heilig bent, dan heeft u de kans om waarlijk gelukkig te zijn. We moeten bidden voor de Heilige Geest en elkaar helpen om een heilig leven te leiden en ons te scheiden van alles wat goddeloos en onrechtvaardig is en dat zal ons brengen tot eenheid en harmonie.

"Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten" Jakobus 4:1-7

In onze reis door deze woorden ontvouwt zich een uitnodiging tot diepere verbinding – met Christus, met elkaar en met het goddelijke. De schatten van inzicht die we uit Johannes 17, heiligmaking en Gods Woord zelf hebben opgedaan, bieden ons een kompas voor een leven van ware eenheid en heiligheid. Laten we deze uitnodiging omarmen en de weg van heiligmaking bewandelen, zodat we niet alleen een leven van harmonie en betekenis vinden, maar ook deel uitmaken van Gods verheven plan voor eenheid onder Zijn kinderen. Door gebed en een oprecht verlangen naar heiligheid, kan de Heilige Geest in ons deze transformatie en eenheid bewerken, dat ons zal leiden naar een diepere gemeenschap met God en met elkaar.


Gebaseerd op een overdenking van broeder S. Alberts uit 2016

Recente blogposts

Alles weergeven

De Sabbat

Comments


bottom of page