top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Een andere kijk op geluk

In onze zoektocht naar geluk stuiten we soms op een vreemde paradox, zoals recent onderzoek heeft aangetoond. Actief streven naar dagelijks geluk, kan juist in de weg zitten om het te ervaren. Dit intrigerende inzicht zet ons aan het denken over wat geluk eigenlijk is en hoe we het echt kunnen vinden.


We kunnen doelen in het leven stellen en er zijn momenten waarop we vol trots melden dat we het doel hebben behaald. Maar wat als we onze doelen niet bereiken? Zou dat ons geluk beïnvloeden? En moet ons geluk niet gebaseerd zijn op iets dat veel persoonlijker en diepgaander is dan onze eigen prestaties?


Onderzoekers Bloom, Bales en Colbert (i) merken op dat sommige mensen weliswaar floreren in hun werk, maar toch niet erg gelukkig zijn. Deze bevinding doet ons nadenken: is er misschien een diepere bron van vreugde die verder gaat dan onze dagelijkse successen en omstandigheden?


Het bestuderen van Psalm 1 kan ons helpen om een waarheid te ontdekken die ons kan bevrijden van de constante jacht naar geluk, zodat we echte vreugde kunnen ervaren en juiste kijk hebben op geluk. Deze psalm, vol wijsheid, wijst ons naar een pad dat ons hart kan vullen met een blijdschap die steviger geworteld is en langer meegaat dan successen in het hier en nu.


Geluk volgens Psalm 1. Echte vreugde ervaren vanuit de Bijbel.

Geheim van geluk

Het begrip 'geluk' wordt vaak in verband gebracht met bepaalde handelingen of gedragingen. Psalm 1 opent met het woord "welzalig", wat ook vertaald kan worden als "gelukkig" Het is een idee dat vooral sterk naar voren komt in het boek Spreuken: geluk is voor degenen die vertrouwen op God volgens Spreuken 16:20, voor degenen die opkomen voor de onderdrukten volgens Spreuken 14:21, en voor degenen die de wet gehoorzamen volgens Spreuken 29:18.


"Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt" Psalm 1:1-2

In Psalm 1 wordt de gelukkige persoon beschreven als iemand met bepaalde kwaliteiten. Dit wordt geïllustreerd met behulp van drie ontkenningen die elkaar aanvullen: loop niet volgens het advies van de goddelozen, sta niet in de weg van de zondaars en zit niet in de kring van de spotters.


Het werkwoord "lopen" in de context van Psalm 1 lijkt het idee van dienstbaarheid te suggereren in tegenstelling tot het advies van de goddelozen. We zien dit idee van dienstbaarheid terugkomen in Genesis 5:22, 24 en Genesis 6:9, waar staat dat Henoch en Noach "wandelden" met God. Dit betekent dat ze in dienst stonden van God. Op dezelfde manier volgt de gelukkige persoon niet het advies van de goddelozen. Zijn richting komt van het woord van God zelf volgens Psalm 119:105.

Geluk wordt niet gevonden door uzelf af te sluiten of alleen maar al je genegenheid op elkaar te richten. Ware vreugde is alleen te vinden in onbaatzuchtige dienstbaarheid. Grijp daarom elke gelegenheid aan om bij te dragen aan het geluk van degenen om u heen.


Geduld en onzelfzuchtigheid kenmerken de woorden en daden van allen die het nieuwe leven in Christus leiden. Terwijl u ernaar streeft om Zijn leven te leiden, om zelfzucht en egoïsme te overwinnen en om in de behoeften van anderen te voorzien, zult u overwinning na overwinning behalen. Zo zal uw invloed zegen brengen aan de wereld.

Geluk leid tot vruchtbaarheid

In Psalm 1:3 wordt iemand die blij is vergeleken met een boom die geplant is. Dit betekent dat God de boom heeft geplant en dat dit doorgaat, zoals een boom altijd op dezelfde plek blijft staan. Voordat de boom vruchten kan geven, moet hij eerst geplant zijn.Boom geplant aan waterstromen die vrucht geeft op zijn tijd.


Deze bijzondere boom staat naast een stromende beek. Dit laat zien dat God de blije persoon op een goede plek heeft gezet waar hij kan groeien en bloeien. De bladeren van de boom verdorren niet, wat betekent dat hij altijd vruchten kan dragen. Dit lijkt op wat er in Jozua 1:8 staat:


"Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen" Jozua 1:8

Als we God's wet volgen, zullen we vruchtbaar zijn. We zien dit ook in andere delen van de Bijbel. Denk aan de discipelen die verbonden waren met de Heilige Geest op Pinksteren. Er werden ongeveer 3.000 mensen toegevoegd aan de gemeente volgens Handelingen 2. Ook zien we dat toen Paulus en Silas baden en God prezen, een gevangenisbewaarder en zijn familie werden gedoopt volgens Handelingen 16:25–33. Als we ons inzetten voor God en Zijn Woord, kunnen we ook succesvol zijn in wat we doen.


Geluk gefundeerd in Christus

Deze gelukkige staat zoals wordt beschreven in Psalm 1 is van een man of vrouw van wie de ziel geworteld en gefundeerd is in Christus. Maar er is altijd gevaar om tevreden te zijn met oppervlakkig werk; er is altijd gevaar dat zielen zichzelf niet verankeren in God, maar tevreden zijn om heen en weer te drijven en een speelbal te worden van Satans verleidingen.


Zijn we bewust van de gebreken in ons karakter? Voelen we ons hulpeloos en ontmoedigd. Kijk dan naar Jezus, die elke zwakte kent en medelijden heeft met ons... Het is geen schande om onze zonden te belijden. De schande rust op degenen die hun zonden kennen maar erin volharden en de liefhebbende Verlosser bedroeven met hun verkeerde wegen. Kennis van onze fouten zou hoger moeten worden gewaardeerd dan een opwelling van een vrolijk gevoel, want het is een teken dat de Geest van God met ons worstelt en dat engelen om ons heen zijn...


Let goed op het pad

Psalm 1 maakt duidelijk dat we bijzonder gelukkig zijn, niet alleen door ons te onthouden van de wegen van zondaars, maar ook door het houden van Gods geboden en zich er dagelijks op te richten. Godsvrucht naar Zijn instructies vormt de basis voor een ieder om als een boom verplaatst te worden naar een plek waar hij of zij zal gedijen en bloeien.


Onze blijdschap en uiteindelijk onze bestemming worden bepaald door de paden die we kiezen te bewandelen. Het hele hart moet aan God worden overgegeven, anders kan de verandering nooit in ons teweeggebracht worden (ii). "Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen" Openbaring 14:12. "Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem!" 1 Koningen 18:21. "Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen [...] Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!" Jozua 24:15. Geluk is essentieel, kies daarom op dit moment wie u dienen zult.


Referenties kijk op geluk

(i) Matt Bloom, Mary Bales, and Amy Colbert, Flourishing in Ministry, The Flourishing in Ministry Project, University of Notre Dame, 2013
(ii) Ellen G. White, Steps to Christ, Oakland, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1892,

Recente blogposts

Alles weergeven

De Sabbat

Comments


bottom of page