top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Toewijding geloofsprincipes & open communicatie

Ede, 21 september 2023 - De Sabbatvierende ZDA gemeente wil graag de kernwaarden en overtuigingen delen. De gemeente is diepgeworteld in de Rots Christus en schaart zich achter de geloofspunten en doopgeloften van de Kerk der Zevendedagsadventisten. De gemeente hecht sterk aan de fundamenten van het geloof. Wat wij geloven is openbaar terug te vinden op onze website en de gemeente verwijst mensen voor informatie in eerste instantie hiernaar. Als gemeenschap volgen wij de Bijbel als ons leidende kompas en geloven in de verlichting van de Heilige Geest bij de interpretatie van de Schrift. Bovendien hechten wij grote waarde aan het behouden van het geloofsfundament zoals dat is gelegd in de Adventkerk door Ellen White.


Open communicatie en toewijding binnen de geloofgemeenschap

Verlossing door geloof van Jezus Christus

De Sabbatvierende ZDA gemeente gelooft niet dat iemand door louter lid te zijn van een kerkgenootschap gered zal zijn. De geloofspunten van de Sabbatvierende ZDA gemeente zijn op de website terug te vinden en haar overtuiging is gebaseerd op onder andere:

  • Genade door geloof - "Wij erkennen dat redding een genadegeschenk is, niet iets wat verdiend kan worden door goede werken".

  • Geloof van Jezus Christus - "Voor ons is geloof van Jezus Christus als ons grote Voorbeeld, Verlosser en Heer essentieel. Zijn dood, opstanding en bediening in het hemelse heiligdom vormen het fundament van ons geloof".

  • Gehoorzaamheid aan Gods Geboden - "Wij streven naar een leven van gehoorzaamheid aan Gods geboden, inclusief het houden van de Sabbat als een teken van onze toewijding aan Hem".

  • Heiliging en geestelijk groei - "Wij geloven in heiliging en geestelijke groei, geleid door de Heilige Geest".

  • Christus' bijzondere bediening in het heiligdom - "Wij erkennen de betekenis van Christus' bediening in het hemelse heiligdom als onderdeel van ons geloof".


Persoonlijke en open communicatie

Onze geloofsgemeenschap heet iedereen van harte welkom voor open communicatie en persoonlijke gesprekken. Wij nodigen u graag uit om onze diensten bij te wonen en met ons in gesprek te gaan. Wij staan altijd open voor constructieve dialogen en het delen van onze geloofservaring.


Het bestuur van onze gemeente wil echter benadrukken dat zij niet zal reageren op verzoeken om zaken te bespreken waarbij het nodig is om te spreken over andere personen en/of partijen waar die personen of partijen niet bij aanwezig zijn. Bovendien koestert het bestuur geen voorkeur voor het voeren van uitgebreide discussies over de kerk op sociale media met personen die niet direct betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschap in Ede. Deze benadering strookt niet met de stijl van ons bestuur.


Uitingen op ZDA Open Adventistenforum

De gemeente neemt afstand van opmerkingen die door sommige individuen zijn geuit op de Facebookpagina van het ZDA Open Adventistenforum. Voor de beschuldigingen reageert het bestuur van de gemeente als volgt:

  • Sektarische beschuldigingen - "Wij verwerpen de beschuldiging van individuen dat wij een sekte zouden zijn. Wij hanteren geen andere geloofspunten of doopgeloften, dan de Kerk der Zevendedagsadventisten"

  • Niet beantwoorden van vragen - "Wij benadrukken dat wij altijd bereid zijn om vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan, zolang dat gebeurt in wederzijds respect en binnen fatsoensgrenzen"

  • Verplichting tot verantwoording - "Wij voelen ons niet verplicht om ons te verantwoorden tegenover individuen over de ontstane situatie waarin wij ons thans begeven. Wij hebben ons alleen te verantwoorden richting onze Leidsman"

"De enige bescherming tegen het kwaad is de inwoning van Christus in het hart door geloof in Zijn rechtvaardigheid. Het is omdat egoïsme in onze harten aanwezig is dat verleiding macht over ons heeft. Maar wanneer we de grote liefde van God aanschouwen, verschijnt egoïsme voor ons in zijn afschuwelijke en weerzinwekkende karakter, en verlangen we ernaar om het uit de ziel verdreven te hebben" - Thoughts from the Mount of Blessing, 118

Vrijheid in Geloofsuiting

De Sabbatvierende ZDA gemeente erkent dat er binnen de geloofsgemeenschap van de Kerk der Zevendedagsadventisten variaties zijn in de manier waarop individuen hun geloof beleven en interpreteren. De gemeente staat voor vrijheid van meningsuiting en respecteert diversiteit binnen haar eigen geloofsgemeenschap, zolang dat binnen de Bijbelse normen en waarden blijft.


Standpunten van de Sabbatvierende ZDA gemeente

De Sabbatvierende ZDA gemeente stelt onafhankelijk te zijn van de Nederlandse Unie en beschouwt Christus als haar enige ware Leidsman. Ze is tegen het oprichten van een nieuwe religieuze beweging. Ze beschouwt haarzelf dan ook als onderdeel van een grotere beweging. Hoewel ze geen organisatorisch onderdeel is van de Kerk der Zevendedagsadventisten, maakt ze deel uit van een onregelmatige linie(i) binnen de geloofsgemeenschap van de Zevendedagadventisten in de laatste dagen voor de tweede komst van Christus. Als gemeente heeft ze daarom ook een stichting opgericht om andere geloofsgemeenschappen te ondersteunen in het bevorderen van Sabbatviering en het verspreiden van de Adventboodschap. Ze hecht veel waarde aan samenwerking, zolang onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. Ze heeft bewust besloten om geen nieuw kerkgenootschap op te richten volgens de richtlijnen van de geest der profetie(ii) om te voorkomen dat er een nieuwe aftakking van de kerk ontstaat.


"Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus" 1 Korinthe 3:11

De gemeente nodigt iedereen uit om met een open geest en een bereid hart met haar in gesprek te treden en haar geloofsgemeenschap te leren kennen. Bij de gemeente draait alles om de liefde voor God en de hoop op eeuwig leven door Jezus Christus. Ze stelt dat de tijd dringt om de Adventboodschap en de Drie-engelenboodschap te brengen aan de wereld.


Referenties

(ii) Ellen White, Last Day Events 51.2

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page