top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Werk van de Heilige Geest

In de Bijbel streeft de Heilige Geest er niet naar om in het middelpunt van de aandacht te staan. Hij vervult eerder een rol die meer een achtergrondpositie inneemt in de Drie-eenheid. De Heilige Geest bevordert de aanwezigheid en heerschappij van Jezus Christus door Zijn aanwezigheid in ons leven.


De Heilige Geest wijst ons op Christus. James Packer zegt dit treffend: "De boodschap van de Geest aan ons is nooit: 'Kijk naar mij; luister naar mij; kom naar mij; leer mij kennen,' maar altijd: 'Kijk naar Hem en zie Hem, en zie Zijn glorie; leer Hem kennen, en hoor Zijn woord; ga naar Hem toe en ontvang Leven; leer Hem kennen, en proef Zijn gave van vreugde en vrede'"(i). In onze zondige wereld van egocentrisme en zelfverheerlijking ligt de schoonheid van de Geest niet in zelfvertoning, maar in goddelijke onbaatzuchtigheid. Zo leert de Heilige Geest ons nederigheid bij het verheerlijken van God de Vader door Jezus Christus.


"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen" Johannes 16:13-14 (HSV)

De Heilige Geest vervult niet alleen een cruciale rol in ons begrip van God, maar Hij is tevens de essentiële schakel die ons in staat stelt om God op een dieper niveau te leren kennen. Zoals de apostel Paulus in 1 Korinthe 2:10, 11 uitlegt, doorzoekt de Heilige Geest zelfs de diepste geheimen en gedachten van God, en hierdoor heeft Hij een ongeëvenaarde kennis van God. Het is belangrijk te beseffen dat de Heilige Geest niet slechts een dienaar of boodschapper is; Hij is God Zelf, een volwaardig lid van de Drie-eenheid, en de nauwste metgezel van onze ziel op onze reis om God beter te begrijpen.


Gods Geest daalde neder op Christus als een duif bij zijn doop

De Heilige Geest, als deel van de Drie-enige God, is op unieke wijze toegerust om God aan ons te openbaren. Hij bezit de diepste kennis van God en kan daarom op een betrouwbare en gezaghebbende manier Gods wil en karakter aan ons overbrengen. Het kennen van de God van de Bijbel betekent dan ook dat we moeten vertrouwen op God zelf, die zichzelf aan ons heeft geopenbaard door middel van Zijn Geest in Zijn geschreven Woord, de Bijbel. In feite kunnen we stellen dat de Heilige Geest de basis vormt voor ons begrip en onze kennis van God en dat Hij ons leidt naar een dieper inzicht in Gods liefde, genade en heiligheid.


Zijn rol in ons leven is van onschatbare waarde, en we kunnen ons gelukkig prijzen met Zijn begeleiding en openbaring op onze reis naar een dieper en inniger kennen van onze Schepper.


De Heilige Geest en wedergeboorte

Jezus leert ons dat de Heilige Geest een centrale rol speelt in het proces van wedergeboorte en de toegang tot het Koninkrijk van God: "Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest" Johannes 3:5-6 (HSV). Deze diepgaande verklaring van Jezus benadrukt dat de Heilige Geest de begeleider is van de geestelijke transformatie die plaatsvindt wanneer we tot geloof komen. Zonder Zijn werk in ons leven kunnen we de diepte van Gods koninkrijk niet begrijpen noch betreden.


De apostel Paulus bevestigt deze waarheid in Titus 3:5, waar hij verklaart dat wedergeboorte en vernieuwing onmogelijk zijn zonder de werkzaamheid van de Heilige Geest. Het is door de genadevolle leiding van de Geest dat we daadwerkelijk kinderen van God worden, zoals Paulus in Romeinen 8:14 benadrukt. De Heilige Geest doet meer dan alleen maar deuren openen naar Gods koninkrijk; Hij wekt dode harten tot leven, zoals beschreven in Efeze 2:1 en Ezechiël 36:26-27. Hij verlicht onze geestelijke blindheid, zoals te zien is in Handelingen 26:18 en 2 Korinthe 4:4. Dit alles bereikt Hij door ons bewust te maken van onze zonden, zoals Jezus ons vertelt in Johannes 16:8, en ons te overtuigen van onze verlorenheid en de absolute noodzaak van een Verlosser.


"En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel" Johannes 16:8

Heiliging

De Heilige Geest speelt een cruciale rol in ons voortdurende proces van heiliging en karakterontwikkeling. Zoals Paulus benadrukt in 1 Korinthe 6:11, reinigt, heiligt en rechtvaardigt de Geest ons in de naam van Jezus Christus en door de Geest van God. Het is de Heilige Geest die geleidelijk aan onze groei in heiligheid bewerkstelligt, wat resulteert in de vrucht van de Geest, zoals beschreven in Galaten 5:22-23: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze voortdurende groei in heiligheid is een levenslang proces, mogelijk gemaakt door de kracht van de Heilige Geest, zoals Paulus benadrukt in 2 Korintiërs 3:18: "Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt".


De Heilige Geest drijft onze heiliging aan en brengt vreugde in gehoorzaamheid aan Gods wil, zoals ook te zien is in passages zoals 2 Thessalonicenzen 2:13 en 1 Petrus 1:2, in lijn met de leringen van Paulus in Romeinen 8:4, 15 en 16.


Referenties Werk van de Heilige Geest

(i) James I. Packer, Keep in Step With the Spirit (Leicester, England: InterVarsity Press, 1984), 66, quoted in Graham A. Cole, He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit (Wheaton, IL: Crossway Books, 2007), 284; emphasis in original.


Recente blogposts

Alles weergeven

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page